لیست مسابقات بین المللی زیبایی

لیست مسابقات بین المللی زیبایی

 مسابقات زیبایی درحال ثبت نام در سطح کل کشورها 
توضیحات + مدارک ثبت نام + مراحل مسابقات ، و جوایز مسابقات

Bello academy Main Logo edited

زیبای دبی

 مسابقه زیبای دبی درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

زیبای استانبول

 مسابقه زیبای استانبول درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

زیبای کردستان

 مسابقه زیبای کردستان درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

ملکه خطوط هوایی

 مسابقه ملکه خطوط هوایی درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

ستاره جهانی بیکینی

 مسابقه ستاره جهانی بیکینی درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

ستاره رقص عربی

 مسابقه ستاره رقص عربی درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

مسابقه عکاسی مد

 مسابقه مسابقه عکاسی مد درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

ملکه الماس

 مسابقه ملکه الماس و جواهرات درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

ملکه آرایش و زیبایی

 مسابقه ملکه آرایش و زیبایی درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

ملکه دانشگاه

 مسابقه ملکه جهانی دانشگاه ها درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

ملکه جهانی سلامتی

 مسابقه ملکه جهانی سلامتی درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

ستاره پوکر دنیا

 مسابقه ستاره پوکر دنیا درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

زیبای قطر

 مسابقه زیبای قطر درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

زیبای عمان

 مسابقه ستاره زیبای عمان درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

زیبای افغان

 مسابقه ستاره زیبای افغان درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

زیبای ایران

 مسابقه زیبای ایران درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

زیبای ازبکستان

 مسابقه زیبای ازبکستان درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و

Bello academy Main Logo edited

زیبای تاجیکستان

 مسابقه زیبای تاجیکستان درحال ثبت نام بصورت آنلاین درسطح کل کشورها و  شامل : توضیحات کامل + مدارک ثبت نامی + مراحل و زمانبندی ، و جوایز نهایی مسابقه
..و